ISO 9001:2008 – Quality Management standard

ISO 9001:2008 – Quality Management standard

ISO 27001:2013 – Information Security standard

ISO 27001:2013 – Information Security standard 

Политика за квалитет

Политиката за квалитет претставува документ кој ги обединува целите за квалитет воспоставени од раководството на ИНБОХ, каде сите функционални организациски единици воспоставуваат цели и стандарди за квалитет и организираат процеси со кои ќе го гарантираат спроведувањето на истите.

Политика за безбедност на информации

Политиката за безбедност на информации претставува определба на раководството на ИНБОХ за имплементирање, одржување и унапредување на Интегрираниот систем за управување, чија основна цел е да обезбеди доверливост, интегритет и достапност на клиентската документација, како и документацијата која е потребна во секојдневното работење на ИНБОХ

EVERYTHING IN ITS RIGHT PLACE

Data and documents have their own address.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
All rights reserved.
powered by
www.different.com.mk