Нашето архивско депо е организирано според највисоките светски стандарди за безбедност со 2 нивоа на заштита: aрхивско депо за документарен материјал и сеф депо строго терморегулирано со константна температура , влажност и контрола на двоен пристап, во чиј што рамки се чуваат документи од трајна вредност, документи од историска важност, медицински материјали и медиумски носачи на информации.

Архивско сеф депо (Media Vault)
Архивското депо и Архивскиот сеф на нашиот документарен центар Инбох , ги исполнуваат условите пропишани со : Правилник за кадровски , технички и просторни услови кои треба да ги исполнат документарните центри за заштита , чување и користењето на приватниот архивски и документарен материјал ( сл.весник на РМ, бр.99 од 12.7.2013) .
Правилникот е донесен врз основа на член 34 став 5 од Законот за архивски материјал ( ,,Службен весник на Република Македонија “ бр.95/2012),од страна на Државниот Архив на Република Македонија.
СПЕЦИЈАЛНИ ПРОДУКТИ поврзани со УСЛУГАТА : Физичко Архивирање во архивски сеф

Покрај адекватно чување на конвенционален и неконвенционален архивски материјал , во архивскиот сеф , според барањето на клиентите може да се чуваат и
• Чување на запечатени ( пломбирани ) архивски кутии ( конвенционален архивски материјал )
За клиентите кои немаат интенција да побаруваат документација за услугата скенирање по потреба...
За повеке информации контактирајте нè тука.
• Чување на запечатени ( пломбирани ) носачи на неконвенционален архивски материјал.
За зголемување на безбедноста на имателот , до складишниот матерјал може да се дојде само со отклучување / внесување на шифра која се поседува/ е позната од страна на корисникот ( клиентот ) ...
За повеке информации контактирајте нè тука.
• Ротација на неконвенционален матерјал ,
При што клиентот си обезбедува back-up на податоците и ја одредува фреквенцијата на ротација на горенаведениот матерјал .
За повеке информации контактирајте нè тука.
Физичкa Aрхивa

Физичкa Aрхивa

Совршена организациска ефикасност

Е-Aрхивa

Е-Aрхивa

Информациите на дланка

Дата хостинг

Дата хостинг

Е-mail пораки и документи, бази на податоци, содржина на вашиот Intranet, вашите највредни податоци ќе бидат безбедни со нас

Дигитализација

Дигитализација

Целосна контрола над документацијата

Kонсултантски услуги

Kонсултантски услуги

Документарниот центар ИНБОХ нуди соодветни консултантски услуги со цел олеснување ...

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk